Toji no MikoManga seriesMobile gameCharactersKanami EtouMai YanaseHiyori JuujouKaoru MashikoEllen KohaguraSayaka ItomiOrigami FamilyYukari OrigamiMaki ShidouSuzuka KonohanaYomi SatsukiYume TsubakuroWorldTojiThe Five TraditionsMinoseki AcademyHeijou InstituteOsafune Girls' AcademyRenpu Girls' SchoolAyanokouji Martial Arts SchoolOkatanaAradamaNoro